Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

01
Sie

Od cudzoziemców, którzy chcą podjąć zatrudnienie w Polsce wymaga się zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej, a przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego nie potrzebują żadnych dodatkowych pozwoleń w celu podjęcia pracy.

Read More
31
Lip

Wydanie zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca oznacza, że może on w Polsce przebywać przez czas nieoznaczony. Powinien jednak pamiętać o tym, że wydana mu karta pobytu w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt powinna być wymieniona co 10 lat. Zezwolenie na pobyt stały nie uprawnia cudzoziemca do pracy w innych krajach, natomiast może podróżować po krajach strefy Schengen do 90 dni w okresie 180 dni w charakterze turysty. Aby cudzoziemiec mógł uzyskać zezwolenie na pobyt stały, to powinien spełnić określone warunki przewidziane ustawą.

Read More
31
Lip

Poniżej przedstawiamy adresy i dane kontaktowe do urzędów wojewódzkich, które zajmują się sprawami cudzoziemców w Polsce.

Read More
30
Lip

Karta pobytu cudzoziemca jest dokumentem potwierdzającym jego tożsamość, a wraz z ważnym paszportem poświadcza legalny pobyt cudzoziemca w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec posiada kartę pobytu, to może on wielokrotnie przekraczać polską granicę bez wcześniejszego ubiegania się o wizę. Karta pobytu cudzoziemca zawiera m.in. następujące informacje: imię i nazwisko cudzoziemca oraz jego rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, wzrost, adres zameldowania na pobyt czasowy lub stały, czy numer PESEL (o ile został nadany). Oprócz powyższych danych, na karcie znajduje się też zdjęcie cudzoziemca, czy odcisk jego linii papilarnych (odcisk palca). 

Read More
30
Lip

O zezwolenie na pobyt czasowy powinien się ubiegać każdy cudzoziemiec, który planuje zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Aby starać się o otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec powinien wskazać cel swojego dalszego pobytu. W zależności od podstawy pobytu (celu), zezwolenie może być wydane na okres krótszy niż okres maksymalny, który wynosi 3 lata. Jeżeli zezwolenie na pobyt czasowy zbliża się ku końcowi, to cudzoziemiec powinien starać się o wydanie kolejnego zezwolenia. Jeżeli nie, to powinien opuścić terytorium RP jeszcze zanim upłynie okres jego legalnego pobytu.

Read More
23
Maj

Gościem ostatniej audycji w Radiu Gdańsk była adwokat Justyna Nowak-Trojanowska. Mecenas tłumaczyła jak kupić mieszkanie bez długów i lokatorów. Kupujący powinien pamiętać o dwóch istotnych kwestiach - o weryfikacji księgi wieczystej i umowie przedwstępnej w formie aktu notarialnego!

Read More