Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieZezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca

Wydanie zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca oznacza, że może on w Polsce przebywać przez czas nieoznaczony. Powinien jednak pamiętać o tym, że wydana mu karta pobytu w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt powinna być wymieniona co 10 lat. Zezwolenie na pobyt stały nie uprawnia cudzoziemca do pracy w innych krajach, natomiast może podróżować po krajach strefy Schengen do 90 dni w okresie 180 dni w charakterze turysty. Aby cudzoziemiec mógł uzyskać zezwolenie na pobyt stały, to powinien spełnić określone warunki przewidziane ustawą.

Jaka może być podstawa ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały ?

Cudzoziemiec może starać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, jeżeli:

 • jest dzieckiem cudzoziemca, który ma  w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który:
  • urodził się już po tym, jak jego rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
  • urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez jego rodzica.
 • jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską
 • jest osobą polskiego pochodzenia i chce osiedlić się w Polsce na stałe
 • pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem  tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • jest ofiarą handlu ludźmi, która:
  • mieszkała w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi,
  • współpracowała z organami ścigania w postępowaniu karnym,
  • ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie.
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej w przypadku:
  • jeżeli zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, w którym:
   • zagrożone byłoby prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, lub
   • mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu traktowaniu lub karaniu, lub
   • mógłby zostać zmuszony do pracy, lub
   • mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej.
  • zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na podstawie  orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości o  odmowie wydania cudzoziemca.
 • udzielono mu w Polsce azylu
 • posiada ważną Kartę Polaka i chce osiedlić się na stałe w Polsce

Okoliczności, na które cudzoziemiec się powołuje powinny być udokumentowane, a wniosek jest kierowany do urzędu wojewódzkiego, wydział ds. cudzoziemców, który jest właściwy ze względu na zamieszkanie aplikanta.

Jak długo trwa postępowanie o wydanie zezwolenia na pobyt stały ? 

Co do zasady, decyzja dotycząca zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu miesiąca, chyba że sprawa jest skomplikowana, wtedy procedura może ulec wydłużeniu o czym cudzoziemiec zostaje poinformowany.

Jednak jak pokazuje praktyka w wielu urzędach wojewódzkich w Polsce, czas oczekiwania na decyzję jest zdecydowanie dłuższy.

Jakie są opłaty w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały ?

Opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 zł. Dodatkowo będzie płatne 50 zł za wydanie Karty Pobytu.

Zezwolenie na pobyt stały | Pomoc Prawnika | Kancelaria Prawna Gdańsk - Warszawa

Prawnicy kancelarii prawnej KL Law Polska prowadzą postępowania przed urzędami wojewódzkimi w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców i uzyskaniem karty pobytu. Zajmowaliśmy się już sprawami cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, Warszawie, Olsztynie, Krakowie, Kielcach, Poznaniu i wielu innych miastach. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika, to skontaktuj się z nami:

58 380 26 56 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.