Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie

01
Sty

Restrukturyzacja zobowiązań firmy została przez nas częściowo omówiona w poprzednim wpisie na naszym blogu, więc dzisiaj prezentujemy Państwu dalszą część w celu wyczerpania tematu. W poniższym wpisie skupimy się na restrukturyzacji zobowiązań firmy poprzez konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, a także poprzez zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. Przypominamy, że ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu propozycji restrukturyzacji zobowiązań wskazując jedynie na ich przykładowe rodzaje. 

Read More
27
Gru

Restrukturyzacja zobowiązań firmy została uregulowana w art. 156 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i tym samym w pewnym stopniu został określony ich zakres oraz forma. Ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu propozycji restrukturyzacji zobowiązań wskazując jedynie na ich przykładowe rodzaje. Z uwagi na obszerność omawianego zagadnienia (artykułu ustawy), wpis na blogu poświęcony restrukturyzacji zobowiązań firmy zostanie podzielony na kilka części. W poniższym artykule skupiamy się na trzech metodach restrukturyzacji zadłużenia - odroczeniu terminu, rozłożeniu na raty i redukcji zadłużenia.   

Read More
17
Gru

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dwóch rodzajów postępowań insolwencyjnych – postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością lub już niewypłacalne. Postępowanie upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

Read More
09
Gru

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może zostać przeprowadzona za pomocą czterech rodzajów postępowań sądowych regulowanych prawem restrukturyzacyjnym. Jednym z nich będzie przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia zawarcie układu z wierzycielami w uproszczonym trybie. Oszczędność mająca związek z czasem trwania postępowania przekłada się z kolei na niższe koszty i szybsze uporanie się z trudną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa. Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa w ramach przyspieszonego postępowania układowego?

Read More
28
Paź

Przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, winien złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Uprawnienie to przysługuje m.in. samemu przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a także członkowi organu, który reprezentuje osobę prawną (przykładem może być członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Niezłożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie rodzi określone sankcje.

Read More
20
Wrz

Skarga na czynności komornika umożliwia zarówno Dłużnikowi jak i Wierzycielowi zaskarżenie czynności lub zaniechań jakich dopuścił się Komornik Sądowy w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Instytucja ta została unormowana w przepisach kodeksu cywilnego – art. 767 oraz następne. Skarga na czynności komornika umożliwia stronom postępowania egzekucyjnego kontrolę organu pod względem legalności podejmowanych przez niego działań.

Read More