Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieUpadłość osoby fizycznej | Krok po kroku

on 18 październik 2021

Upadłość osoby fizycznej uległa pewnym modyfikacjom po zmianach w prawie upadłościowym z dnia 24 marca 2021 r. Popularna upadłość konsumencka już od dłuższego czasu stanowi podstawowe narzędzie dla wielu dłużników, którzy nie radzą sobie z piętrzącym się zadłużeniem. Jak krok po kroku przebiega upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? Kompendium informacji w poniższym artykule! 

Na czym polega upadłość osoby fizycznej? 

Docelowo jest to postępowanie sądowe, którego celem jest umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego lub na skutek wykonania planu spłaty wierzycieli. Pisząc bardziej "po ludzku" - polega na umorzeniu zobowiązań dłużnika, których syndykowi nie udało się spłacić w wyniku spieniężenia majątku dłużnika, czy też w wyniku późniejszego ratalnego systemu spłat. Upadłość osoby fizycznej jest procedurą kilkuetapową. Inicjowane jest poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Kolejnym etapem jest postępowanie upadłościowe właściwe, w którym istotną rolę odgrywa syndyk. Gdy jego udział w postępowaniu dobiegnie do końca, to upadły zostaje oddłużony albo wobec niego zostaje ustanowiony plan spłaty wierzycieli, a następnie zostaje oddłużony. 

Z doświadczenia wskazujemy Państwu, iż upadłość konsumencka nie jest postępowaniem, które zakończy się w kilka lub kilkanaście tygodni. Z uwagi na złożoność upadłości potrzebny jest czas i cierpliwość ze strony samego zainteresowanego, czyli dłużnika. 

Jakie warunki należy spełnić, aby sąd ogłosił upadłość?

Zasadniczo dłużnik musi spełnić trzy podstawowe kryteria, aby sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej. Po pierwsze, dłużnik musi być konsumentem, czyli nie może prowadzić we własnym imieniu i na własny rachunek działalności gospodarczej. Jeśli dłużnik jest niewypłacalnym przedsiębiorcą, to powinien ubiegać się o ogłoszenie upadłości firmy. Po drugie, dłużnik powinien być osobą niewypłacalną. W przypadku konsumentów niewypłacalność definiowana jest poprzez utratę zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upraszczając - dłużnik nie posiada faktycznej możliwości spłaty zaciągniętych przez niego zobowiązań. Niezależnie od tego, czy wówczas posiada zatrudnienie, czy też nie. Ostatnim warunkiem determinującym możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest centrum życia dłużnika na terenie Polski. Jeśli dłużnik na stałe przebywa poza granicami kraju, to sąd może uznać się niewłaściwym do rozpoznania sprawy.

Przebieg upadłości osoby fizycznej krok po kroku

Przebieg upadłości konsumenckiej został przedstawiony w poniższym nagraniu. Z kolei wersja tekstowa znajduje się w dalszej części artykułu.

 

 

Upadłość konsumencka rozpoczyna się od złożenia rzetelnie przygotowanego wniosku o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu. Wniosek taki winien być należycie opłacony. Opłata sądowa wynosi bowiem 30 PLN. Z kolei jeśli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik (np. doradca restrukturyzacyjny lub adwokat), to konieczne jest uregulowanie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN. Co do zasady, sąd upadłościowy ma dwa miesiące na rozpoznanie wniosku. Niestety, ale niewielu sądom udaje się w takim okresie czasu wydać ostateczne postanowienie. Długość trwania pierwszego etapu zależy od wielkości sądu i ilości spraw, które aktualnie prowadzi. Orientacyjne ramy czasowe wynoszą między trzy a pięć miesięcy od dnia złożenia wniosku o upadłość. Po wydaniu postanowienia przez sąd do postępowania wkracza syndyk, który m.in. przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego i likwiduje go. W przypadku braku majątku ze strony dłużnika można śmiało pokusić się o twierdzenie, że docelowa procedura będzie krótsza. Wpływ na dalsze postępowanie ma również tryb w jakim ma być ono prowadzone. Sąd w postanowieniu wskazuje, że postępowanie upadłościowe prowadzone jest wobec zasad uproszczonych lub na tzw. zasadach ogólnych. Jednym z kolejnych zadań syndyka będzie też weryfikacja zgłoszeń wierzytelności nadsyłanych przez wierzycieli upadłego. Gdy upłynie czas do zgłaszania wierzytelności (wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia w MSiG), a syndyk spienięży aktywa w masie upadłości, to dochodzi do finalizacji jego pracy. W zdecydowanej większości postępowań (wg. uproszczonych reguł) syndyk przygotowuje projekt planu spłaty wierzycieli lub ustala, że upadły zasługuje automatyczne oddłużenie, bądź występują podstawy do odmowy oddłużenia. Gdy dokumentacja przygotowana przez syndyka trafia do sądu, ten decyduje o sposobie zakończenia postępowania. Upadłość osoby fizycznej kończy się bowiem na cztery, różne sposoby:

  1. sąd może odmówić oddłużenia, jeśli dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności;
  2. kolejnym sposobem może być automatyczne oddłużenie. Występuje ono wtedy, gdy upadły wykazuje trwałą niezdolność do regulowania jakichkolwiek rat w ramach planu spłaty wierzycieli (np. jest w podeszłym wieku z niską emeryturą lub osobą kaleką);
  3. warunkowe oddłużenie jest zasadne, gdy niezdolność do spłat w ramach planu spłaty nie ma charakteru trwałego. Polega ono na 5-letniej obserwacji sytuacji zawodowej upadłego i ewentualnym ustaleniu planu spłaty wierzycieli;
  4. plan spłaty wierzycieli jest zdecydowanie najczęstszą formą zakończenia upadłości. Polega on na regulowaniu płatności ratalnych na rzecz wierzycieli przez okres do 3 lat lub od 3 do 7 lat. Długość trwania planu spłaty zależy bowiem od tzw. rzetelności płatniczej dłużnika w kontekście stanu niewypłacalności.

Jakie są plusy, a jakie minusy upadłości konsumenckiej?

Upadłość osoby fizycznej niewątpliwie niesie ze sobą więcej zalet, aniżeli wad. Niemniej, warto znać jej dobre, jak i słabsze strony. Wśród plusów niewątpliwie należy wymienić możliwość uzyskania oddłużenia względem zdecydowanej większości zadłużenia. Umorzeniu podlegają wszelkie zobowiązania pieniężne. (m.in. kredyty bankowe i pozabankowe, rachunki, faktury z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, czy podatki) za wyjątkiem alimentów, odszkodowania na osobie, kary grzywny lub takiej, która została zasądzona przez sąd karny, a także zobowiązania celowo pominiętego przez dłużnika na etapie składania wniosku. W szczególnie korzystnym położeniu są również osoby nieposiadającego majątku. Przekłada się to bowiem na krótsze postępowanie oraz poczucie, że nie doszło do utraty cennych przedmiotów, z którymi dłużnika łączył choćby sentyment. Z kolei osoby posiadające majątek, np. nieruchomość mogą liczyć na środki na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat, gdy syndyk spienięży mieszkanie lub dom wchodzący do masy upadłości. Warto też wspomnieć, że upadły odzyskuje ogromny komfort psychiczny. Upadłego nie "męczy" windykacja, a komornicy muszę ostatecznie umorzyć prowadzone postępowania egzekucyjnego. Jedyną osobą "zainteresowaną" zobowiązaniami upadłego jest syndyk. 

Wsród wad wymienia się głównie utratę majątku. Należy jednak pamiętać, że brak spłaty zobowiązań doprowadzi finalnie do utraty majątku, ponieważ ten zostanie zlicytowany przez komornika. W egzekucji komorniczej nie dojdzie jednak do umorzenia zobowiązań. Dodatkowo wszelkie czynności prawne dotyczące majątku dłużnika, a dokonane na przestrzeni pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość będą podlegały weryfikacji przez syndyka. Wadą może być też utrata majątku wspólnego małżonków, gdy jeden z nich zdecyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu oddłużenia w ramach upadłości?

Trzon naszego zespołu stanowią specjaliści z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a konkretnie doradca restrukturyzacyjny (syndyk) oraz adwokat. Sprawy o upadłość osoby fizycznej prowadzimy wobec klientów nie tylko z Gdyni, Gdańska, czy Warszawy, ale z terytorium całej Polski. Zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż wprowadziliśmy usługę, która umożliwia niskim kosztem przeprowadzenie upadłości konsumenckiej na własną rękę. Akademia upadłości jest platformą zawierającą cykl wideo-porad wraz z gotowymi wzorcami pism procesowych. W tym m.in. wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Szczegóły na stronie: https://akademia.upadlosc-kancelaria.pl

---

Kontakt z kancelarią:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

58 380 26 56