Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie


10
Maj

Upadłość konsumencka a przesłanki negatywne względne

Przesłanki negatywne to te, których spełnienie skutkuje oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką przez sąd. Obok wcześniej już przedstawionych przesłanek negatywnych bezwzględnych (rażące niedbalstwo lub wina umyślna), których spełnienie zamyka drogę do ostatecznego umorzenia długów, występują inne przesłanki negatywne (względne), których zaistnienie może, lecz nie musi, skutkować oddaleniem wniosku. 

Wśród przesłanek negatywnych względnych wymienia się: 

 • umorzenie postępowania upadłościowego
 • uchylenie planu spłaty wierzycieli
 • uchybienie terminu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • skarga pauliańska
 • wcześniejsze umorzenie zobowiązań
 • niezgodne z prawdą lub niezupełne sporządzenie wniosku
Umorzenie postępowania upadłościowego

Zgodnie z art. 491(4) ust. 2 pkt 1 ustawy prawo upadłościowe, sąd oddali wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką w stosunku do dłużnika było prowadzone postępowanie upadłościowe wg. przepisów o upadłości konsumenckiej, ale postępowanie to zostało umorzone z przyczyn innych, aniżeli na wniosek dłużnika.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Zgodnie z art. 491(4) ust. 2 pkt 2 ustawy prawo upadłościowe, sąd oddali wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką uchylony został plan spłaty wierzycieli w poprzednio prowadzonym postępowaniu z powodu:

 • niewykonania przez upadłego obowiązków wynikających z planu spłaty wierzycieli
 • nieterminowego złożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty
 • ukrycia w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty uzyskanych przychodów lub składników majątkowych
 • dokonania czynności, bez zgody sądu, polegającej na pogorszeniu zdolności do spełnienia wytycznych wynikających z planu spłaty
 • ukrycia majątku
 • dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli (konieczny prawomocny wyrok)
Uchybienie terminu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgodnie z art. 491(4) ust. 2 pkt 3 ustawy prawo upadłościowe, sąd oddali wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką dłużnik winien był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Mowa tutaj o byłych przedsiębiorcach, którzy mieli obowiązek złożenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni (jeszcze do końca 2015 roku było to 14 dni) od dnia, w którym zaistniał stan niewypłacalności.

Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. Tzw. względy słuszności mogą uzasadniać przeprowadzenie postępowania upadłościowego konsumenta, który popadł w długi w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Wcześniejsze umorzenie zobowiązań

Zgodnie z art. 491(4) ust. 3 ustawy prawo upadłościowe, sąd oddali wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką wystąpiło już postępowanie upadłościowe (obojętnie czy przedsiębiorcy, czy konsumenta), które skutkowało częściowym lub całkowitym umorzeniem długów.

Niezgodne z prawdą lub niezupełne sporządzenie wniosku

Zgodnie z art. 491(4) ust. 4 ustawy prawo upadłościowe,sąd oddali wniosek, jeżeli informacje zawarte we wniosku są nieprawdziwe lub niezupełne. Przepis ten dotyczy treści wniosku, a także jego załączników. Nie istotny pozostaje fakt podania nieprawdziwych lub niezupełnych danych przez dłużnika w sposób zawiniony, czy też nie. Wniosek nie zostanie oddalony jedynie w przypadku, gdy niezupełność lub niezgodność danych jest nieistotna, albo gdy postępowanie jest zasadne z uwagi na względy humanitarne lub słuszności. 

Co zrobić, gdy zaistnieje jedna z powyższych przesłanek negatywnych względnych?

Wyjściem z powyższej sytuacji są tzw. klauzule rozsądku (względy słuszności lub względy humanitarne, a także należyta staranność). Zastosowanie tych klauzul przez ustawodawcę pozwala na indywidualne podejście do każdej sprawy oraz rozważenie każdego z jej elementów.  

Chcesz porozmawiać z prawnikiem? 

Napisz na nasz adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 58 380 26 56