Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieLegalizacja pobytu cudzoziemca z uwagi na działalność gospodarczą

Kwestię działalności gospodarczej na terytorium Polski przez cudzoziemców, reguluje w głównej mierze ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Jak wynika z jej treści, nie w każdym przypadku, cudzoziemiec (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego) może prowadzić legalny biznes w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

Kto może się starać o legalizację pobytu czasowego z uwagi na działalność gospodarczą?

Podstawowe rozróżnienie stanowi kraj pochodzenia cudzoziemca. Obywatele innych państw Unii Europejskiej, a także krajów przynależących do EFTA oraz EOG, są traktowani w tej materii na równi z obywatelami polskimi. Analogicznie traktowani są obywatele państw trzecich, posiadający: 

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, 
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, 
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostający w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE lub jest członkiem rodziny takiej osoby, 
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
 • Kartę Polaka, 
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • ochronę czasową,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. 

Pozostali cudzoziemcy, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Zanim jednak do tego przystąpią, będą musieli postarać się o uzyskanie stosownego zezwolenia. 

Legalizacja pobytu czasowego z uwagi na działalność gospodarczą (firmę)

Sama rejestracja firmy nie wymaga zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce. Dopiero wtedy, gdy cudzoziemiec zamierza fizycznie przebywać i wykonywać pracę na terytorium RP (np. poprzez zarządzanie spółką w miejscu jej siedziby), będzie musiał postarać się o wizę, a jeśli przebywa już legalnie w Polsce – o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uzyskać ten rodzaj zezwolenia, wnioskodawca musi wykazać (udokumentować) spełnienie następujących warunków:

a) przesłanki odnoszące się do cudzoziemca, które należy spełnić łącznie

 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela ewentualnych kosztów leczenia na terytorium Polski,
 • posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny,
 • posiadanie zapewnionego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej,
 • zgoda właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych. 

b) przesłanki odnoszące się do spółki, których spełnienie jest alternatywne (wystarczy, że spełniona zostanie jedna z nich):  

 • osiągnięcie dochodu w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, w wysokości nie niższej niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub
 • zatrudnianie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 • posiadanie środków pozwalających na spełnienie powyższych warunków w przyszłości bądź prowadzenie działań w celu ich spełnienia, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

Wymagania stawiane przed podmiotami gospodarczymi, mają tym samym za zadanie zweryfikować, czy przedsiębiorstwo ma szanse utrzymać się na rynku, czy stwarza możliwości zatrudnienia oraz czy pozytywnie rokuje na przyszłość. Innymi słowy, postępowanie dowodowe ma na celu ustalenie, czy działalność podejmowana przez cudzoziemca, przyniesie korzyści dla polskiej gospodarki – czy to w formie kapitału i uiszczanych regularnie podatków, czy też w postaci nowych miejsc pracy.

Koszty administracyjne legalizacji pobytu z uwagi na działalność gospodarczą w Polsce

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wnosi się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Opłata za udzielenie takiego zezwolenia wynosi 340 zł, a czas oczekiwania na decyzję uzależniony jest od kompletności wniosku i dokumentacji do niego załączonej. Ze względu na ilość wniosków i warunki organizacyjne panujące w urzędach wojewódzkich, może wynieść nawet kilkanaście miesięcy.

 ---

Jeśli potrzebujesz pomocy w legalizacji pobytu cudzoziemca z uwagi na działalność gospodarczą, to zachęcamy do kontaktu:

58 380 26 56 or email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.