Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i Warszawie


13
Maj

Upadłość konsumencka - rozpoznanie wniosku przez sąd

Nasi klienci często nas pytają jak wygląda rozpoznanie wniosku o ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd - jakie są terminy na rozpatrzenie wniosku? Czy oni i wierzyciele będą przesłuchiwani? Czy małżonkowie mogą złożyć jeden wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy sąd może rozpatrzyć wniosek małżonków na wspólnym posiedzeniu? Jak wygląda kwestia zażalenia na postanowienie o oddalenie wniosku? Odpowiedzi na te, i inne pytania znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozpatrywany przed jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym. Przepisy jednak nie wykluczają możliwości zwołania dodatkowego posiedzenia w celu przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli sąd uzna za stosowne, to może wysłuchać dłużnika, a także wierzyciela (pod warunkiem, że jest wnioskodawcą). W sytuacji, gdy wysłuchanie dłużnika nie jest możliwe lub jest utrudnione, to może on złożyć wyjaśnienia na piśmie, które musi być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym. Za podanie nieprawdy przez dłużnika przewidziana jest sankcja karna.

Warto dodać, że sąd nie ma obowiązku zwoływania dodatkowego posiedzenia w każdym przypadku. Może to zrobić, gdy złożony wniosek lub dokumenty nie są wystarczające do wydania postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego. Jednak jak pokazuje praktyka większości sądów, przeprowadzenie dowodu z wysłuchania dłużnika na dodatkowej rozprawie pozostaje bardzo częste.

Zanim sąd rozpozna wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to może zwrócić się do dłużnika, innych sądów, organów administracji, wierzycieli o dodatkowe informacje lub dokumenty uprawdopodabniające zasadność wniosku.

Co do zasady sąd wydaje postanowienie w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przekroczenie tego terminu nie ma znaczenia dla meritum postanowienia, aczkolwiek dłużnik może domagać się odpowiedzialności Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania. 

Rola wierzycieli w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W postępowaniu polegającym na rozpoznaniu wniosku o upadłość konsumencką nie uczestniczy nikt inny poza sądem i dłużnikiem. Stanowisko wierzycieli nie ma żadnego wpływu na postanowienie wydane przez sąd.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonków

Nie ma możliwości złożenia jednego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez małżonków, dlatego też każdy z nich musi złożyć odrębny wniosek. Jednakże, w związku z art. 219 kodeksu postępowania cywilnego istnieje możliwość rozpatrzenia obu wniosków przez sąd na tym samym posiedzeniu. Zasada ta jest właściwa wtedy, gdy dla obojga małżonków właściwy jest ten sam sąd. 

Pamiętać należy o tym, że połączenie obu spraw zasadne jest tylko w przedmiocie samego rozpoznania wniosków. Sąd wydaje oddzielne postanowienie dla każdego małżonka, a także może przydzielić dwóch syndyków dla dwóch odrębnych postępowań upadłościowych. 

Wydanie postanowienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest obecnie zamieszczane Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a od 1 lutego 2018 roku w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zawarte są następujące informacje: 

  • imię i nazwisko, adres, numer PESEL i inne dane umożliwiające rozpoznanie osoby upadłej (np. nr dowodu osobistego, datę urodzenia)
  • informacje o tym, że upadły nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą
  • wezwanie wierzycieli do przystąpienia do postępowania w terminie 30 dni
  • imię i nazwisko syndyka i sędziego komisarza

Wydane przez sąd postanowienie doręczane jest upadłemu lub jego spadkobiercy, syndykowi i wierzycielowi (pod warunkiem, że był wnioskodawcą). Jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, to zawiera również uzasadnienie. Jeżeli postanowienie zostało ogłoszone na posiedzeniu, to uzasadnienie zostaje wydane na wniosek, który powinien być złożony w terminie siedmiu dni. O upadłości jest informowany również Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolnicza Ubezpieczenia Społecznego

Zażalenie na oddalony wniosek

W związku z oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd, dłużnikowi oraz wierzycielowi (pod warunkiem, że był wnioskodawcą) przysługuje zażalenie. Termin na wniesienia zażalenia wynosi siedem dni, który jest liczony:

  • od dnia doręczenia, jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym
  • od dnia ogłoszenia, jeżeli postanowienie zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym
  • od dnia doręczenia, jeżeli w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia złożony został wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia go wraz z postanowieniem

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu II instancji, czyli sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie. Zażalenie winno spełniać wymogi formalne pisma procesowego i zawierać uzasadnienie wraz ze wskazaniem, o ile to możliwe, nowych faktów lub dowodów. 

Po wniesieniu zażalenia sąd I instancji weryfikuje kwestie formalne i terminowość. Składając zażalenie konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 200 zł. Sąd II instancji rozpatruje zażalenie na posiedzeniu niejawnym, a postanowienie wydaje w terminie miesiąca od momentu przedstawienia mu akt sprawy. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje kasacja.

Chcesz porozmawiać z prawnikiem? 

Napisz na nasz adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 58 380 26 56