Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania - Karta Praw Poszkodowanego

Należy pamiętać, iż jako osoby poszkodowane mają Państwo swoje prawa, które wszelkie instytucje ubezpieczeniowe polskie i zagraniczne, pracodawcy i inne podmioty są zobowiązane respektować.

Do katalogu praw poszkodowanych należą:

1. Prawo do zgłoszenia wypadku, w każdym terminie, nawet gdy proces leczenia jeszcze się nie zakończył, postępowanie karne nie zostało zakończone, a roszczenia mogą być sporne albo nawet przedawnione - ubezpieczyciel nie może odmówić Państwu przyjęcia zgłoszenia szkody.

2. Prawo do sprawnego i terminowego rozpatrzenia roszczeń i wydania decyzji przez organ, od którego refundacji roszczeń się Państwo domagają. Co do zasady, termin na wydanie takiej decyzji o akceptacji lub odrzuceniu żądania wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia wypadku.

3. Prawo do uzyskania pełnego odszkodowania.

4. Prawo do wypłaty przyznanego odszkodowania bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy.

5. Prawo do informacji dotyczących przyjęcia odpowiedzialności za szkodę oraz szczegółowych wyjaśnień na wypadek uznania części roszczeń lub odmowy uznania ich przez Towarzystwo Ubezpieczeń wraz z wyszczególnieniem podstaw faktycznych oraz prawnych, potwierdzających stanowisko ubezpieczyciela.

6. Prawo do uzyskania pełnej dokumentacji akt szkodowych zgromadzonej w sprawie, a także do wglądu do akt na każdym etapie postępowania.

7. Prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela do organu nadrzędnego.

8. Prawo do wniesienia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Praw Ubezpieczonych na działania (np. przewlekłość postępowania, brak wydania decyzji itp.), zaniechania podmiotu ubezpieczającego, które naruszają Państwa prawa.

9. Prawo do przyznania ustawowych odsetek na wypadek opóźnienia w wypłacie odszkodowania.

10. Prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, w sytuacji gdy ubezpieczyciel nie uznał Państwa roszczeń lub wypłacone roszczenia były zaniżone. Należy zauważyć, iż roszczenia te przedawniają się z upływem 3 lat od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę lub 20 lat, jeżeli szkoda została spowodowana popełnionym przestępstwem.