Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieOdszkodowania - szkody osobowe

Odszkodowania osobowe - Gdańsk | Gdynia

Szkodą osobową określa się naruszenie dóbr osobistych osoby poszkodowanej. Pojęcie szkody osobowej obejmuje uszczerbki zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe wynikłe z naruszenia dóbr osobistych poszkodowanego.

Jakich roszczeń możemy dochodzić w przypadku szkód osobowych?

  • świadczenie pieniężne
  • renta
  • zadośćuczynienie
  • pokrycie kosztów pogrzebu

Świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w wyniku szkody doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje wszelkie koszty wynikłe z tego powodu tj. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, pokrycie kosztów na przygotowanie do wykonywania innego zawodu.

Renta przysługuje osobom, które w wyniku naruszenia dóbr osobistych utraciły częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się ich potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Instytucja renty ma rekompensować osobie poszkodowanej uszczerbek jaki powstał w jej dochodach z tytułu wykonywania umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło jak również z tytułu wykonywania własnej działalności gospodarczej. Wysokość renty powinna odpowiadać różnicy dochodów jakie osoba poszkodowana uzyskiwała przed wystąpieniem zdarzenia w stosunku do dochodów jakie uzyskuje po jego wystąpieniu.

Jeżeli skutkiem szkody jest śmierć osoby poszkodowanej, renta przysługuje również osobom, względem których ciążył na poszkodowanym obowiązek alimentacyjny. Do grona osób mogących ubiegać się o tego typu rentę należą dzieci oraz małżonek zmarłego.

Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty za krzywdę poniesioną przez poszkodowanego. Krzywda jest skutkiem niemajątkowym, polegającym na dolegliwościach fizycznych jak i psychicznych wynikłych na skutek wystąpienia szkody. Zadośćuczynienie dotyczy cierpień związanych z pogorszeniem stanu zdrowia, dolegliwości psychicznych czy oszpecenia. Zadośćuczynienie wypłacane jest w formie jednorazowej.

Zwrot utraconych zarobków to forma odszkodowania, dzięki której poszkodowany może ubiegać się o wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej.

Odszkodowania osobowe - Prawnik| Kancelaria prawna

Prawnicy kancelarii prawnej KL Law Polska posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne w celu świadczenia pomocy w powyżej wskazanym zakresie. Pomimo biur kancelarii w Gdańsku, Gdyni i Warszawie prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.