Kancelaria prawna z biurami w Gdańsku, Gdyni i WarszawieRegulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

www.kancelaria-kllaw.pl

 

§ 1 Podstawowe pojęcia

 

1. Użytkownik jest osobą fizyczną, która korzysta z usług Usługodawcy.

 

2. Usługodawca jest to KL Law Polska Sp. z o.o., która świadczy usługi wykorzystując w tym celu serwis internetowy www.kancelaria-kllaw.pl.

 

3. Dane osobowe to takie informacje jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także inne dane teleadresowe, które wprowadzone przez Użytkownika pozwalają na zidentyfikowanie lub dotyczą zidentyfikowanej osoby fizycznej

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu internetowego pod adresem www.kancelaria-kllaw.pl jest KL Law Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855, kapitał zakładowy: 5.250 zł, REGON: 222184181, NIP: 5833171892.

 

2. Użytkownik korzystający z serwisu internetowego wyraża zgodę na korzystanie z serwisu internetowego według zasad określonych niniejszym regulaminem.

 

3. Serwis internetowy pozwala na zapoznanie się z przedmiotem działalności KL Law Polska Sp. z o.o. oraz umożliwia dostęp do oferowanych przez KL Law Polska Sp. z o.o. usług (w tym usług drogą elektroniczną i zgłoszenie sprawy do obsługi prawnej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie).

 

4. Serwis internetowy www.kancelaria-kllaw.pl jest obsługiwany przez KL Law Polska Sp. z o.o. Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność za jej funkcjonowanie.

 

§ 3 Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe, które zostały wprowadzone przez Użytkownika w serwisie internetowym www.kancelaria-kllaw.pl są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

2. Użytkownik wysyłając dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę tych danych w celu nawiązania, zmiany lub ustania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Usługodawcą.

 

§ 4 Pomoc prawna

 

1. KL Law Polska Sp. z o.o. świadczy pomoc prawną wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy.

 

2. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy powinien podać swoje imię, adres poczty elektronicznej, czasami numer kontaktowy oraz opisać sytuację prawną.

 

3. Usługodawca otrzymując wypełniony formularz kontaktowy, kieruje go do osoby odpowiedzialnej za kontakt z Użytkownikiem.

 

4. Na podstawie otrzymanych informacji Usługodawca dokonuje wyceny niezbędnej usługi. Jeśli informacje są niepełne, potrzebne jest przesłanie dokumentów lub rozmowa telefoniczna z Użytkownikiem, wtedy Usługodawca ma prawo do kontaktu z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

5. Wynagrodzenie za usługę jest zależne od czasu pracy osoby zajmującej się daną sprawą, od jej skomplikowania oraz ilości dokumentów i innych materiałów dodatkowych.

 

6. Jeżeli Użytkownik akceptuje podane wynagrodzenie za usługę to zostaje mu podany numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

 

7. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych i informacji, o których się dowiedział w związku ze zleconą sprawą, z wyłączeniem podmiotów współpracujących z Usługodawcą lub uprawnionych do tego organów, którym będą one przekazywane, zgodnie z przepisami prawa.

 

8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za efekty udostępniania informacji i treści przez Użytkownika innym osobom trzecim, a będących w związku z prowadzoną działalnością przez KL Law Polska Sp. z o.o.

 

9. Usługodawca może odmówić świadczenia pomocy prawnej w sytuacji, gdy:

 

-wykracza to poza zakres świadczonych usług przez Usługodawcę,

 

-zmierza to do obejścia prawa lub skierowane jest przeciwko Usługodawcy.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13/11/2014 roku.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

3. Spory wynikłe ze świadczenia przez Usługodawcę rozstrzygnięte zostaną przez właściwy sąd powszechny.

 

4. W przypadku, jeśli zostanie stwierdzona nieważność w całości lub w części któregoś z postanowień, to Usługodawca zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w jego treści.

 

5. Korzystając z usług świadczonych przez www.kancelaria-kllaw.pl Użytkownik stwierdza, że zawarte w nim postanowienia są jasne i nie budzą wątpliwości, tym samym akceptuje wszystkie postanowienia bez zastrzeżeń.

 

6. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu.

info: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!